ŚLĄSKIE CENTRUM ROZWOJU I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 30+

Projekt „Śląskie Centrum Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 30+” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2020 r. – 28.02.2022 r.

Wartość projektu

2 073 554,06 zł

Wkład ze środków UE

1 969 876,35 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 168 osób o NISKICH KWALIFIKACJACH , zamieszkałych na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu KC, powyżej 30 r.ż., w tym 140 bezrobotnych, 28 biernych zawodowo poprzez zdobycie kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku oraz poprzez pozostałe działania aktywizacyjne (w tym IPD) a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz poprawę sytuacji na rynku pracy osób pracujących.

Rekrutacja

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających kryteria. Szczególnie mocno zachęcamy do rekrutacji kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, w przypadku których bariery edukacyjno-zawodowe są największe.

Dołącz do projektu!

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby, które były uczestnikami projektów realizowanych z zakresu celu tematycznego 9

Projekt " Śląskie Centrum Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 30+ " jest dla Ciebie jeśli:

  • jesteś w wieku 30+ (zapraszamy również osoby 50+)
  • zamieszkujesz woj. śląskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
  • masz niskie kwalifikacje zawodowe (ukończone kształcenie na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej ISED 3)
  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • osoba uboga pracująca
  • osoba zatrudniona na na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia 

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

KORZYŚCI

Kandydacie!

Chcesz być jeszcze lepiej przygotowany do zmieniającego się rynku pracy? A może chcesz zmienić swój status zawodowy i rozpocząć nowy etap? Dołącz do projektu - pomożemy Ci nabyć odpowiednie kwalifikacje.

GRAMY FAIR

Równe szanse

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju.

O projekcie

Doradztwo

Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz wsparcie doradcze. Celem zadania jest diagnoza potrzeb Uczestników Projektu, możliwości doskonalenia zawodowego i barier w zatrudnianiu oraz stopnia oddalenia od rynku pracy.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy będzie miało na celu udzielanie pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach/kompetencjach zawodowych. Pośrednictwo pracy będzie świadczone w sposób ciągły w czasie udziału w projekcie. Działanie obejmuje indywidualne rozmowy Uczestnika Projektu z Pośrednikiem pracy celem ustalenia preferencji Uczestnika i pracodawców oraz weryfikacji kryteriów poszukiwania pracy. Pośrednictwo pracy dostarczy uczestnikowi projektu nie tylko oferty pracy, ale przede wszystkim wyposaży w umiejętność poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania pracy.

Kursy i szkolenia

Celem zadania jest wyposażenie wszystkich Uczestników Projektu w kwalifikacje i kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach dobieranych zgodnie z profilem i potrzebami Uczestników oraz wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania rynku pracy na zawody. W ramach projektu realizowane będą kursy i szkolenia z zakresu:

OPERATOR MASZYN CNC + PROJEKTOWANIE CAD/CAM

łącznie 192 godz. tj. 24 dni szkoleniowe

SPAWANIE METODĄ MAG 135 + KOMPUTEROWY RYSUNEK TECHNICZNY

łącznie 177 godz. tj. 22 dni szkoleniowe

KURS KOSMETYCZKA

łącznie 160 godzin tj. 20 dni szkoleniowe

KURS PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (3 MODUŁY)

łącznie 72 godziny tj. 9 dni szkoleniowych

Staże 

Celem 3 miesięcznych staży jest polepszenie umiejętności praktycznych przez Uczestników Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką odbytego szkolenia.
Wsparcie w postaci stażu kierowane będzie do 84 Uczestników/czek Projektu (w tym 49 Kobiet).

Aktualności

Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności osób biernych oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, poprzez Zaświadczenie z ZUS od 01.01.2021 roku.

Zgodnie z informacją MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO od 1 stycznia 2021 r. osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w PUP maja obowiązek potwierdzania kwalifikowalności tj., przedstawić zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby biernej zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w PUP w dniu jego wydania.

Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden z poniższych sposobów:
a) Kadra projektu na etapie rekrutacji pomaga uczestnikowi w wypełnieniu wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) znajduje się w dokumentach do pobrania;
b) Uczestnik może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego1 korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika;
Właściwy Oddział ZUS, do którego uczestnik złożył wniosek na druku US-7 wydaje odpowiednie zaświadczenie, które niezwłocznie należy dostarczyć do biura projektu.

Przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia (plik DOC)
Wzór zaświadczenia ZUS-7 (plik PDF)

Dokumenty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 04.01.2021- plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 19.11.2020 - plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 01.03.2020 - plik do pobrania
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania
Załącznik nr 2 - Oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych - plik do pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenia uczestnika Projektu - RODO - plik do pobrania
Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa w Projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie uczestnika Projektu - plik do pobrania

DOKUMENTY DODATKOWE
Regulamin zwrotu kosztów przejazdu - plik do pobrania
Umowa użyczenia samochodu - plik do pobrania
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - plik do pobrania

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną - plik do pobrania
Wniosek o zwrot kosztów opieki - plik do pobrania

Harmonogramy


Harmonogram IPD - 12.11.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 03.11.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 02.11.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 25.10.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 23.10.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 18.10.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 16.10.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 06.10.2021 - (plik do pobrania)
Kurs operator maszyn CNC + Projektowanie CAD/CAM - 5/CNC/10/2021 - (plik do pobrania)
Kurs kosmetyczny - 5/KOS/10/2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 25.09.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 11.09.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 03.09.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 20.08.2021 - (plik do pobrania)
Kurs kosmetyczny - 4/KOS/09/2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 31.07.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 10.07.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 03.07.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 22.07.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 02.07.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 17.06.2021 - (plik do pobrania)
Kurs spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 + Rysunek Techniczny - 2/MAG/06/2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 19.06.2021 - (plik do pobrania)
Kurs operator maszyn CNC + Projektowanie CAD/CA - 4/CNC/06/2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 01.06.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 22.05.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 08.05.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 24.04.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 17.04.2021 - (plik do pobrania)
Kurs operator maszyn CNC + Projektowanie CAD/CA - 3/CNC/04/2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 10.04.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 08.04.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 06.04.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 30.03.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 27.03.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 27.03.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 20.03.2021 - (plik do pobrania)
Kurs przedstawiciel handlowy - 2/PH/03/2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 17.03.2021 - (plik do pobrania)
Kurs spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 + Rysunek Techniczny - 1/MAG/03/2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 08.03.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 27.02.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 22.02.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 20.02.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 15.02.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 13.02.2021 - (plik do pobrania)
Kurs operator maszyn CNC + Projektowanie CAD/CA - AKTUALIZACJA! - 2/CNC/02/2021 - (plik do pobrania)
Kurs operator maszyn CNC + Projektowanie CAD/CA - 2/CNC/02/2021 - (plik do pobrania)
Kurs operator maszyn CNC + Projektowanie CAD/CA - 1/CNC/01/2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 27.01.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 09.01.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 21.12.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 19.12.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 18.12.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 16.12.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 14.12.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 12.12.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 10.12.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 03.12.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 28.11.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 10.11.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 04.11.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 02.11.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 31.10.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 30.10.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 29.10.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 16.10.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 13.10.2020 - (plik do pobrania)
Kurs kosmetyczny - AKTUALIZACJA! - 3/KOS/10/2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 03.10.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 01.10.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 30.09.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 30.09.2020 - (plik do pobrania)
Kurs przedstawiciel handlowy - 1/PH/09/2020 - (plik do pobrania)
Kurs kosmetyczny - 2/KOS/09/2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram PP - 28.09.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 24.09.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 21.09.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 17.09.2020 - (plik do pobrania)
Kurs kosmetyczny - 1/KOS/09/2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 01.09.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram IPD - 10.08.2020 - (plik do pobrania)

Kontakt 

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO
BIURO PROJEKTU
ul. Pułaskiego 1E, 42-580 Wojkowice
tel. kom.: 887 788 061, 887 788 062
email: slaskiecentrum@crse.org.pl